Sangtakieng.com

scaffolding erector, scaffolding inspector and safe access scaffolds
ผู้ติดตั้งนั่งร้าน ผู้ตรวจนั่งร้าน ผู้ใช้นั่งร้านและการกำกับดูแลงานนั่งร้านในสถานประกอบกิจการ
 
ตอนที่สอง อันตรายงานนั่งร้าน

งานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)
e-mail. contact number : sangtakieng@gmail.com  093 7719222

อันตรายและข้อกำหนดความปลอดภัยงานนั่งร้าน ลำดับนี้จะอธิบายลักษณะแจกแจงและนำเสนอในภาพกว้างก่อน ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการ องค์ประกอบความปลอดภัยและการกำกับดูแลความปลอดภัยงานนั่งร้านนั้น จะกล่าวถึงเป็นลำดับถัดไป
 
 • ผู้เกี่ยวข้องงานนั่งร้านต้องมี certificate ผู้ติดตั้งรื้อถอน ผู้ตรวจนั่งร้านต้องมีประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมสองวันเป็นขั้นต่ำ ซึ่งโครงสร้างการฝึกอบรม ต้องมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนาม ส่วนผู้ใช้นั่งร้านต้องผ่านหลักสูตรหนึ่งวัน
แนวปฏิบัตินี้ สำหรับประเทศไทยอาจมีข้อจำกัดและเป็นอุปสรรค์มากพอควร ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยหรือความล่าช้าของกฎหมายมีมากเกินไป เมื่อไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมาย การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเพียงทางเลือก ส่วนหนึ่งนายจ้างมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายสูญเปล่า หากเราศึกษาเชิงเปรียบเทียบ กลับพบว่าหลายประเทศที่อุตสาหกรรมถูกพัฒนาและเจริญมากพอ ได้นำหลักการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การวิเคราะห์อันตรายหรือการประเมินความเสี่ยง ฯลฯ มาร่วมด้วยและจัดทำเป็นระเบียบฯ ให้ปฏิบัติภายในบริษัท
 
 
 
 • ต้องใช้อุปกรณ์นั่งร้านและอุปกรณ์ส่วนควบที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์นั่งร้านต้องมีตัวอักษรมาตรฐานมองเห็นได้ชัดเจน ส่วนอุปกรณ์ส่วนควบอื่นเช่นบันได ก็ต้องใช้เป็นอุปกรณ์เฉพาะของนั่งร้านเท่านั้น หากใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานประกอบติดตั้งร่วมเอาไว้ ก็จะส่งผลโดยตรงกับการรับโหลด การส่งถ่ายโหลดและส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน
 • ติดตั้งนั่งร้านต้องถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้ง BS EN 12811 เป็นต้น
 • กิจกรรมงานนั่งร้าน ต้องขออนุญาตทำงาน permit to work
 
 
 • พื้นที่ใช้นั่งร้านเป็นเขตอันตราย ต้องปิดกั้นควบคุมพื้นที่ โดยใช้สายแถบความปลอดภัย ธงริ้ว รั้วแข็งหรือสัญลักษณ์ความปลอดภัย อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างร่วมกัน ทั้งนี้ตามผลการวิเคราะห์ความปลอดภัยหรือการประเมินความเสี่ยง
 • ผู้ติดตั้งรื้อถอนนั่งร้าน ผู้ตรวจและผู้ใช้นั่งร้าน ต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เหมาะสมตามลักษณะงานตั้งแต่ศีรษะถึงเท้า
 • อันตรายทั่วไป ที่เกิดจากอุปกรณ์นั่งร้าน ตัวอย่างเช่น สะดุด ลื่นล้ม พลัดตก นั่งร้านโค่นล้ม ล้อนั่งร้านหัก เดินกระแทกชนปลายท่อนั่งร้าน วัสดุ อุปกรณ์บนนั่งร้านตกโดนคนด้านล่าง ฯลฯ
 • อันตรายจากภาวะแวดล้อมที่นำนั่งร้านเข้าไปติดตั้งเพื่อใช้งาน ตัวอย่างเช่นอาจได้รับอันตรายทางด้านกายภาพ อันตรายทางด้านเคมี อันตรายทางด้านชีวภาพและอันตรายทางด้านเออร์กอนโอมิกส์ เป็นต้น
 • ความเร็วลมเกิน ๔๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามทำงานบนที่สูงและห้ามทำงานบนนั่งร้านที่อยู่นอกอาคาร
 • ห้ามทำงานบนนั่งร้านเมื่อพื้นนั่งร้านเปียก ลื่นหรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุด
 • ห้ามใช้นั่งร้านที่ไม่แขวนป้ายแท๊กอนุญาตใช้นั่งร้าน หรือแขวนแต่อายุป้ายแท๊กเกินเจ็ดวัน หรือป้ายแท๊กที่แขวนโดยผู้ที่ไม่มี certificate ผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง
 

งานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ปรึกษาการจัดทำระบบ-ระเบียบปฏิบัตืงาน : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)  Tel 093 7719222 E-mail sangtakieng@gmail.com
 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับไปยังเมนู ตอนที่หนึ่ง ประเภทนั่งร้าน : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตอนที่สาม นั่งร้านท่อประกอบ หน้า ๑ คลิ๊กตรงนี้ 
ไปยังเมนู วิธีติดตั้ง รื้อถอนนั่งร้าน หน้า ๒ อยู่ระหว่างพัฒนา : คลิ๊กตรงนี้ 
ไปยังเมนู เทคนิคตรวจนั่งร้าน ตอนที่สาม : อยู่ระหว่างพัฒนา
ไปยังเมนู การกำกับดูแลงานนั่งร้านในสถานประกอบกิจการ : อยู่ระหว่างพัฒนา

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 37 คน
 สถิติเมื่อวาน 375 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3503 คน
32533 คน
914585 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong